Algemene voorwaarden

  1. ALGEMENE BEPALINGEN
    Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard namelijk LOGOS OOSTENDE BV, gelegen op de maatschappelijke zetel, Nieuwpoortsesteenweg 249 – 8400 Oostende met ondernemingsnummer  BE0698 839 963
  2. OFFERTES – LEVERTIJD

2.1 Alle offertes, voorcalculaties en aanbiedingen door de leverancier zijn geheel vrijblijvend en 2 maanden geldig.
2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3. Hoewel wij alles in het werk stellen om de toegezegde levertermijnen in acht te nemen, aanvaarden wij voor overschrijding daarvan geen aansprakelijkheid.

  1. UITVOERING

3.1. De leverancier zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
3.2. De leverancier bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd,
3.3. Indien op verzoek van de opdrachtgever de leverancier de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever.
3.4. De leverancier heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.
3.5. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend.
3.6. Voertuigen worden steeds gewassen afgeleverd voor het uit te voeren werk of opdracht. Indien anders wordt een equivalent van 1 werkuur + benodigde materialen toegevoegd aan het factuurbedrag met een maximum van 50 euro.

  1. AANSPRAKELIJKHEID/KLACHTEN

4.1. De opdrachtgever garandeert de leverancier dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
4.2. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 10 dagen na ontvangst der goederen geschieden.
Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontsteltenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur.
Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
4.3. BVBA Logos Oostende is op geen enkele manier verantwoordelijk voor diefstal of schade, aangebracht door derden, zowel in de hoofdzetel als daarbuiten.

  1. FACTURATIE

5.1. Bij ondertekening van een offerte boven 1250,00 euro, wordt een voorschotfactuur opgesteld ten belope van 30% van de offerteprijs met een maximum van 500,00 EUR. Na het ontvangen van het voorschot wordt de opdracht definitief ingepland binnen een aanzienbare levertermijn
5.2. De factuur is betaalbaar contant ter woonplaats van de leverancier op de overeengekomen vervaldag of via bankoverschrijving. Niet betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op, vastgesteld op 2% per verschuldigd bedrag en een nalatigheidsintrest van 5% op rappels,met een minimum van 50 euro.
5.3. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij ter zijner beschikking worden gesteld.
5.4. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

  1. GARANTIE

6.1 Van iedere garantie op door de leverancier geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken of werken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de leverancier zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie. De garantie voor door de leverancier geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de leverancier verleende garantie. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de leverancier schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

Shopping Basket