Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1
Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard namelijk LOGOS OOSTENDE BV, gelegen op de maatschappelijke zetel, Nieuwpoortsesteenweg 249 – 8400 Oostende met ondernemingsnummer  BE0698 839 963

1.2 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte of overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier. Ingeval van tegenstrijdigheid verzaakt de opdrachtgever aan zijn eigen algemene voorwaarden.

1.3 De opdrachtgever erkent bij ondertekening van de offerte of de overeenkomst uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden die als bijlage werden gevoegd en deze integraal te aanvaarden.

2. OFFERTES – LEVERTIJD

2.1 Alle offertes, voorcalculaties en aanbiedingen door de leverancier zijn geheel vrijblijvend en 1 maand geldig.

2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 De door de leverancier meegedeelde termijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen op voorwaarde dat de leverancier nog niet heeft geleverd binnen een periode van één maand na hiertoe door de opdrachtgever te zijn in gebreke gesteld bij aangetekend schrijven. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander verhaalsmiddel, in het bijzonder aan detoekenning van enige schadevergoeding.

2.4 De opdrachtgever aanvaardt dat de leverancier de BTW-regeling toepast conform de bepalingen van het BTW-wetboek en op basis van de gegevens die hem door de opdrachtgever wordt verstrekt. De opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor de correctheid van de verstrekte gegevens.

3. UITVOERING

3.1. De leverancier zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

3.2. Het concept/idee blijft eigendom van Logos Oostende BV zolang er geen overeenkomst is gesloten.

Op het moment van overeenkomst en instemming van de betalingsvoorwaarden wordt het recht op publicatie en reproductie vrijgegeven.
3.3. De leverancier bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd,
3.4. Indien op verzoek van de opdrachtgever de leverancier de opdracht uitvoert met behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever.
3.5. De leverancier heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.
3.6. Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend.
3.7. Voertuigen worden steeds gewassen afgeleverd voor het uit te voeren werk of opdracht. Indien anders wordt een equivalent van 1 werkuur + benodigde materialen toegevoegd aan het factuurbedrag met een maximum van 50 euro.

4. AANSPRAKELIJKHEID/KLACHTEN

4.1. De opdrachtgever garandeert de leverancier dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
4.2. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 15 kalender dagen na ontvangst der goederen geschieden.
Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 15 kalenderdagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontsteltenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur.
Indien binnen deze termijn van 15 kalenderdagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
4.3. BV Logos Oostende is op geen enkele manier verantwoordelijk voor diefstal of schade, aangebracht door derden, zowel in de hoofdzetel als daarbuiten.

5. FACTURATIE

5.1. Bij ondertekening van een offerte, wordt een voorschotfactuur opgesteld ten belope van 50% van de offerteprijs. Na het ontvangen van het voorschot wordt de opdracht definitief ingepland binnen een aanzienbare levertermijn.
5.2. De factuur is betaalbaar contant ter woonplaats van de leverancier op de overeengekomen vervaldag of via bankoverschrijving. “In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 5%. Bovendien is de opdrachtgever in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 100 EUR.

5.3. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij ter zijner beschikking worden gesteld.
5.4. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.

6. GARANTIE

6.1 Van iedere garantie op door de leverancier geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken of werken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de leverancier zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie. De garantie voor door de leverancier geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de leverancier verleende garantie. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de leverancier schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.

Shopping Basket